BỘ MÔN BÀO CHẾ - SẢN XUẤT THUỐC – KIỂM NGHIỆM

5/29/2019 3:49 PM

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY


GS. TS Võ Xuân Minh - Trưởng bộ môn


TS. Phạm Quốc Bảo - Phó trưởng bộ môn

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN

Là bộ môn nghiệp vụ nòng cốt của khoa, đảm nhiệm mảng học thuật quan trọng gắn liền với nghề nghiệp của dược sĩ tương lai trong nghiên cứu, sản xuất, phát triển các sản phẩm mới cho xã hội.

Bộ môn chịu trách nhiệm giảng dạy các môn học: Bào chế, Kiểm nghiệm dược phẩm, Sản xuất thuốc và các chuyên đề liên quan như Sinh dược học đại cương, Tương đương sinh học, Thuốc nhãn khoa…

Đã biên soạn và xuất bản 8 chuyên đề đào tạo gồm:

  • Sinh dược học đại cương
  • Dạng thuốc dùng theo đường hô hấp
  • Thuốc nhãn khoa
  • Tương đương sinh học
  • GMP
  • GCP và đạo đức trong nghiên cứu
  • Mĩ phẩm
  • Dạng thuốc dùng theo đường tiêu hóa

Bộ môn quản lí và vận hành 02 phòng thí nghiệm với đủ trang thiết bị hiện đại phục vụ thực tập và nghiên cứu khoa học.

Hiện tại, bộ môn đang thực hiện 02 đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ sở.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA BỘ MÔN HIỆN NAY
- GS. TS Võ Xuân Minh - Trưởng BM.
- TS. Phạm Quốc Bảo - Phó trưởng BM.
- TS. Phùng Thị Vinh - Giảng viên.
- ThS. Hà Thị Nhàn - Giáo vụ BM.
- TS. Đặng Thị Hiền - Giảng viên.
- DS.CKI Nguyễn Thị Thu Hương - Giảng viên.
- ThS. Nguyễn Thị Hồng Giang - Giảng viên.
- KTV. Trương Văn Doanh.
- KTV. Nguyễn Thị Uyên


Ảnh cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên của bộ môn