BỘ MÔN HÓA DƯỢC – DƯỢC LÍ – DƯỢC LÂM SÀNG

5/29/2019 3:34 PM

Bộ môn Hoá Dược – Dược lí – Dược lâm sàng, Đại học Phenikaa là bộ môn khoa học chuyên ngành.

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY

PGS. TS. Trần Đức Hậu - Trưởng bộ môn


PGS. TS. Nguyễn Văn Lơn - Phó trưởng bộ môn


TS. Phạm Minh Hưng - Phó trưởng bộ môn

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN

Về giảng dạy:

- Đã giảng dạy 7 môn học cho 2 đối tượng sinh viên chính qui và liên thông: Hóa dược, Dược động học, Dược lí, Dược lâm sàng đại cương, Độc chất học lâm sàng, Dược lâm sàng điều trị, GCP và GLP.

- Giảng dạy 4 chuyên đề bổ trợ: Kiểm nghiệm thuốc dựa vào nhóm chức, Thuốc kháng virus, Quản lí dược bệnh viện, Một số bệnh lí tim mạch thường gặp và thuốc điều trị. 

- Hướng dẫn bảo vệ thành công 7 khóa luận tốt nghiệp. Hiện đang hướng dẫn 11 sinh viên làm khóa luận.

Về biên soạn tài liệu:

- Bộ môn đã biên soạn 3 tài liệu thực tâp: “Thực tập Hóa dược”, “ Thực tập Dược lí”,” Thực tập Dược lâm sàng.

- Trong số 4 chuyên đề bổ trợ đang giảng dạy, bộ môn đã biên soạn và in ấn được 2 chuyên đề, còn 2 chuyên đề đã biên soạn xong và đang đợi nghiệm thu.

- Hiện tại bộ môn đã đăng kí viết thêm 2 chuyên đề mới trong năm 2019.

Nghiên cứu khoa học: 

Có 2 đề tài đã được thông qua cấp Khoa.

Các hoạt động khác:

- Thông qua kế hoạch bài giảng cho các cán bộ trẻ thuộc bộ môn.

- Đã biên soạn 1 bộ đề thi trắc nghiệm của môn Dược lí.

Bộ môn Hóa Dược – Dược lí – Dược lâm sàng là một tập thể đoàn kết, sống chan hoà, luôn đề cao chất lượng học thuật và lối sống, phấn đấu “Giỏi về chuyên môn, sáng về tác phong và đẹp trong giao tiếp”

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA BỘ MÔN HIỆN NAY:

- PGS. TS Trần Đức Hậu - Trưởng BM.
- PGS. TS Nguyễn Văn Lơn - Phó trưởng BM.
- TS. Phạm Minh Hưng - Phó trưởng BM. 
- ThS. Phùng Minh Phượng - Giáo vụ BM.
- ThS. Lương Thúy Lan - Giảng viên.
- DS. Nguyễn Thanh Thảo - Giảng viên. 
- DS. Dương Ngọc Thành - KTV. 
- KTV. Đặng Thị Hoài Thanh - KTV.


Ảnh cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên trong bộ môn.