BỘ MÔN QUẢN LÍ – KINH TẾ DƯỢC

5/29/2019 4:41 PM

LÃNH ĐẠO HIỆN NAY


TS. Đặng Thế Tháp - Trưởng bộ môn (Từ tháng 07/2014 - 09/2017)TS. Trần Đức Long - Trưởng bộ môn (từ tháng 09/2017 - nay)

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN

Xây dựng chương trình, tài liệu và giảng dạy các môn học thuộc bộ môn được Khoa và nhà trường phân công: Quản lí Dược, Kinh tế dược, Dược cộng đồng và dược xã hội học, Đạo đức hành nghề dược, Marketing và ứng dụng trong ngành Dược, Đảm bảo chất lượng thuốc (GPs), Kinh tế thương mại Dược, Quản lí Dược bệnh viện, Hành vi kỹ năng ứng xử, Bảo hiểm Y tế.

- Quản lí giảng dạy các môn học và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực QLKTD.

- Tham gia tư vấn về Pháp luật và các vấn đề liên quan đến chuyên môn giảng dạy cho Khoa và nhà trường, góp phần nâng cao chất lượng quản lí & giảng dạy.

- Hoàn thành 2 giáo trình: Đạo đức hành nghề Dược và Kinh tế Thương mại Dược, đồng thời tiếp tục biên soạn, sửa đổi các giáo trình còn lại : Quản lí Dược, Đạo đức hành nghề Dược, Đảm bảo chất lượng thuốc (GPs), Dược cộng đồng và Dược xã hội học, Kinh tế Dược đại cương, Kinh tế thương mại Dược…

- Tập thể bộ môn liên tục đạt danh hiệu “lao động tiên tiến” qua các năm, được Khoa và nhà trường khen thưởng.

- Hướng dẫn 47 khóa luận tốt nghiệp.

- Phương châm hoạt động của bộ môn: “Đào tạo toàn diện, chất lượng, hiệu quả, đáp ứng thực tiễn”.

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN CỦA BỘ MÔN HIỆN NAY
-
TS. Trần Đức Long - Trưởng BM.
- ThS. Đoàn Anh Dũng - Phó trưởng BM.
- PGS. TS Nguyễn Huy Oánh - Giảng viên.
- TS. Đặng Thế Tháp - Giảng viên.
- TS. Lê Huy - Giảng viên.
- TS. Nguyễn Xuân Nguyên - Giảng viên.
- DS.CKI Ngô Vĩnh Linh - Giảng viên.
- ThS. Vũ Hoàng Thành - Giảng viên.
- ThS. Hoàng Lệ Huyền - Giảng viên. 


Ảnh cán bộ, giảng viên của bộ môn