BỘ MÔN Y SINH

5/29/2019 3:11 PM
Lãnh đạo hiện nay:


PGS. TS. Nguyễn Thị Thu - Trưởng bộ môn


TS. Đặng Xuân Tin - Phó trưởng bộ môn

MỘT SỐ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG CỦA BỘ MÔN

Về giảng dạy:

- Đã giảng dạy 7 môn học cho 2 đối tượng sinh viên: Sinh học di truyền, Giải phẫu- sinh lí, Hóa sinh, Sinh lí bệnh- miễn dịch, Vi sinh- kí sinh trùng, Bệnh học, Hóa sinh lâm sàng .

- Giảng dạy 5 chuyên đề bổ trợ: Môi trường và sức khỏe, Vacxin và sinh phẩm, Công nghệ sinh học, HIV/AIDS biện pháp phòng và điều trị, Một số virus gây bệnh nguy hiểm cho người và thuốc điều trị, Thuốc điều trị suy tim. 

- Hướng dẫn bảo vệ thành công 4 khóa luận tốt nghiệp. Hiện đang hướng dẫn 3 sinh viên làm khóa luận.

Về biên soạn tài liệu:

- Bộ môn đã biên soạn và in ấn 5 chuyên đề bổ trợ. Các giáo trình cũng được biên soạn lại cho phù hợp với sinh viên: Bệnh học, Hóa sinh lâm sàng.

- Hiện tại bộ môn đã đăng kí và đang biên soạn giáo trình Sinh lí bệnh, Hóa sinh, Vi sinh- kí sinh trùng, Công nghệ sinh học.

Nghiên cứu khoa học: 

Có 2 đề tài đã được thông qua cấp Khoa

 Các hoạt động khác:

- Thông qua kế hoạch bài giảng cho các cán bộ trẻ thuộc bộ môn.

- Đã biên soạn 1 bộ đề thi trắc nghiệm của môn Sinh học

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN HIỆN NAY:
PGS. TS Nguyễn Thị Thu – Trưởng BM.
- TS. Đặng Xuân Tin - Phó trưởng BM. 
- ThS. Nguyễn Thị Loan - Giáo vụ BM.
- PGS. TS Bùi Khắc Hậu - Giảng viên.
- TS. Nguyễn Văn Huấn - Giảng viên.
- ThS. Đỗ Thị Huê - Giảng viên. 
- ThS. Phùng Thị Quỳnh Hương - Giảng viên.
- CN. Đinh Thị Thanh - KTV.
- KTV. Đỗ Văn Vũ - KTV.


Ảnh cán bộ, giảng viên, kỹ thuật viên của bộ môn