Chương trình đào tạo Dược

19/7/2019 38 lượt xem
 

Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học một số nhóm ngành khác

30/5/2019 67 lượt xem
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học một số nhóm ngành khác  

Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược

30/5/2019 45 lượt xem
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược  

Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp TCCN Dược

30/5/2019 48 lượt xem
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp TCCN Dược  

Chương trình đào tạo Liên thông chính quy từ cao đẳng Dược

30/5/2019 45 lượt xem
Chương trình đào tạo Liên thông chính quy từ cao đẳng Dược  

Chương trình đào tạo Dược sỹ đại học – hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

30/5/2019 45 lượt xem
Chương trình đào tạo Dược sỹ đại học – hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ