Chương trình đào tạo Dược

19/7/2019 58 lượt xem
 

Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học một số nhóm ngành khác

30/5/2019 93 lượt xem
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học một số nhóm ngành khác  

Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược

30/5/2019 59 lượt xem
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược  

Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp TCCN Dược

30/5/2019 63 lượt xem
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp TCCN Dược  

Chương trình đào tạo Liên thông chính quy từ cao đẳng Dược

30/5/2019 66 lượt xem
Chương trình đào tạo Liên thông chính quy từ cao đẳng Dược  

Chương trình đào tạo Dược sỹ đại học – hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

30/5/2019 64 lượt xem
Chương trình đào tạo Dược sỹ đại học – hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ