Chương trình đào tạo Dược

19/7/2019 38 lượt xem
 

Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học một số nhóm ngành khác

30/5/2019 67 lượt xem
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học một số nhóm ngành khác  

Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược

30/5/2019 45 lượt xem
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược  

Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp TCCN Dược

30/5/2019 48 lượt xem
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp TCCN Dược  

Quy định V/v công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy

30/5/2019 72 lượt xem
Quy định V/v công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy  

Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

30/5/2019 69 lượt xem
Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  

Chương trình đào tạo Liên thông chính quy từ cao đẳng Dược

30/5/2019 45 lượt xem
Chương trình đào tạo Liên thông chính quy từ cao đẳng Dược