Quy định V/v công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy
Quy định V/v công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy  
Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  

Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học một số nhóm ngành khác
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Đại học một số nhóm ngành khác  
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp Cao đẳng Dược  
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp TCCN Dược
Q/Đ Ban hành chương trình Dược sỹ đại học chính quy dành cho đối tượng đã tốt nghiệp TCCN Dược