Quy định V/v công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy

30/5/2019 272 lượt xem
Quy định V/v công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy  

Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

30/5/2019 270 lượt xem
Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ  

Quy định V/v công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy

30/5/2019 272 lượt xem
Quy định V/v công nhận và chuyển điểm các học phần đã tích lũy  

Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ

30/5/2019 270 lượt xem
Quyết định V/v ban hành Quy định đào tạo đại học hệ chính quy theo hệ thống tín chỉ